English Tutor

Teaching Kids and Adults from beginners to advanced

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เลือกเรียนตามความต้องการ

• ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ • เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ •
• เตรียมตัวเรียนต่อ / ทำงานต่างประเทศ •
ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ ไวยากรณ์ !!

เพื่อการทำงาน / สื่อสารในชีวิตประจำวัน / เพิ่มเกรด / สอบวัดระดับ และอื่นๆ ติดต่อได้ที่